038-4270410    info@crb-ngk.nl

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt onderhielden een zusterkerkrelatie met de Canadian and American Reformed Churches (CanRC) en de Reformed Church in the United States (RCUS). Beide kerken besloten in 2018/2019 om de relatie te beëindigen, als reactie op het besluit van GS Meppel (2017) om de ambten binnen de GKv ook open te stellen voor vrouwen.

Vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerken is er een zusterkerkrelatie met:

The Christian Reformed Church in North America (CRCNA) –

De CRC is een kerkverband dat begonnen is door Nederlandse immigranten halverwege de 19e eeuw. Ze heeft haar wortels in de Gereformeerde kerken van Nederland. De kerk begon in Grand Rapids, Michigan. Inmiddels zijn er ongeveer 1.000 gemeentes, zowel in de Verenigde Staten (75%), als in Canada (25%), met ongeveer 230.000 leden.
De basis van de kerken is het geïnspireerde Woord van God, de enige onfeilbare bron voor geloof en leven. Ze belijden de drie geloofsbelijdenissen (Apostolisch, Nicene en Athanasius), alsmede de Nederlandse Geloofsbelijdenis (Belgic Confession), de Heidelbergse Catechisums en de Dordtse leerregels.
De school die verbonden is aan dit kerkverband is Calvin University in Grand Rapids (www.calvin.edu). Het is een brede universiteit met ook een theologische faculteit.

Gegevens CRCNA
www.crcna.org

Overige contacten in deze regio:

Canadian and American Reformed Churches (CanRC)
De CanRC zijn vanaf 1950 gesticht door immigranten uit Nederland, vooral afkomstig uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De belijdenisgeschriften zijn dan ook de Nederlandse drie formulieren van eenheid. De kerkorde, die in 1983 is herzien, is duidelijk herkenbaar gebaseerd op die van Dordrecht 1618-1619.
Zij bestaan uit bijna 70 gemeenten en onderhouden/ondersteunen  zendingswerk in Brazilië, China, Mexico, Papoea Nieuw Guinea, West Timor en Zuid Afrika. het project in Smithers BC, onder de autochtone bevolking is in 2007 gestopt.
Het Theological Seminary van de kerken staat in Hamilton.
De CanRC en de URCNA hebben een warme zusterkerkrelatie, met name met de URCNA in Canada.

Gegevens CanRC
Webadres: www.canrc.org 
Gerelateerd: Theological College of the Canadian Reformed Churches

Orthodox Presbyterian Church (OPC)

De Orthodox Presbyterian Church is in 1936 ontstaan uit een afscheiding van de Presbyterian Church. Het kerkverband bestaat uit bijna 300 gemeenten. Als belijdenisgeschrift hanteren ze de Westminster Standards.
De Generale Synode Zuidhorn 2002 van de Gereformeerde Kerken besloot aan de OPC de officiële zusterkerkrelatie aan te bieden en concrete afspraken te maken over de invulling daarvan.

Gegevens OPC
Webadres: www.opc.org 

Reformed Church in the United States (RCUS)
De Reformed Church in the United States is in 1725 gesticht door immigranten uit de Paltz en de Oekraïne. Het grootste deel van die kerken verenigde in 1933-34 met de Evangelical and Reformed Church (later de United Church of Christ). Eén classis ging met die vereniging niet mee en groeide uit tot een kerkverband van inmiddels vier classes en ruim veertig gemeentes. Er is een jaarlijkse synode.
De belijdenisgeschriften zijn sinds 1995 de Nederlandse drie formulieren van eenheid. Daarvóór was het enige belijdenisgeschrift van deze kerken de Heidelbergse Catechismus.

Gegevens RCUS
Webadres: www.rcus.org 

United Reformed Churches in North America (URCNA)
De United Reformed Churches in North America zijn een jong kerkverband van gereformeerde kerken die hebben gebroken met de Christian Reformed Church, de kerk waar de Gereformeerde Kerken vóór de Vrijmaking een zusterkerkrelatie mee hadden. De URCNA hebben zich van deze kerk afgescheiden vanwege de vrijzinnige koers van de CRC. Hun kerkverband kreeg, na een aantal voorlopige vergaderingen, gestalte op een eerste Generale Synode in 1996 te Lynwood, Illinois.
Het gaat inmiddels om ruim 80 kerken, verspreid over Amerika en Canada. Het aantal groeit nog.
De basis van deze kerken is de Heilige Schrift, zoals beleden in de drie formulieren van eenheid, terwijl de gereformeerde kerkorde van Dordrecht (aangepast) de kerkelijke samenleving bepaalt. De URCNA is lid van de ICRC.
De URCNA en de CanRC zijn in een vergevorderd stadium van samensprekingen met het oog op organisatorische eenwording.

Deputaten BBK hebben de derde synode bezocht in juni 1999. Er was sprake van blijde herkenning en er werden afspraken gemaakt om elkaar beter te leren kennen met het oog op een gewenste zusterkerkrelatie. De Generale Synode Zuidhorn 2002 besloot deputaten opdracht te geven een zusterkerkrelatie voor te bereiden.
In dat kader hebben deputaten BBK een bezoek gebracht aan de Synod te Calgary 2004.

Gegevens URCNA
Webadres: www.service-life.com/urcna 
Box 105 3578 King St L0R 2C0 Vineland Canada

Presbyterian Church in America (PCA)
In 1972 ontstaan door een afsplitsing van de -vrijzinnigheid tolererende- American Presbyterian Church. Het kerkverband bestaat uit ongeveer 80 presbyteries met bijna 400.000 leden.
Het instituut van zusterkerkrelaties kennen deze kerken niet behalve in Noord-Amerika. De contacten lopen via hun zendingsinstituut Mission to the World (MtW) . Werkers vanuit onze kerken ontmoeten zendingswerkers van de PCA in toenemende mate (b.v.in Oekraine, Spanje, Portugal, Belgie, het Verenigd Koninkrijk en Skandinavie).

Gegevens PCA
Webadres: www.pcanet.org/ 

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de kerken in Canada en de Verenigde Staten, zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neemt u dan contact op met bureau BBK, e-mail: info@bbk.nl. De medewerkers helpen u graag verder!