038-4270410    info@crb-ngk.nl

De Gereformeerde en Presbyteriaans Kerken hebben ook contact met elkaar via de International Conference of Reformed Churches (ICRC). Deze organisatie is in 1981 opgericht, mede vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Doel van deze conferenties:

  1. de eenheid in geloof in Christus laten zien en bevorderen;
  2. de volledige kerkelijke gemeenschap onder de lidkerken stimuleren;
  3. samenwerking bevorderen tussen de lidkerken bij de uitvoering van de missionaire opdracht en andere taken;
  4. gemeenschappelijke problemen en onderwerpen bestuderen waarmee de lidkerken geconfronteerd worden en te komen tot aanbevelingen in deze zaken;
  5. een Gereformeerd getuigenis in de wereld laten horen. 

 

In 2017 werd, naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen de GKv, besloten om de GKv niet langer als volwaardig lid te beschouwen en de verdere ontwikkelingen binnen dit kerkgenootschap af te wachten. Tijdens de conferentie in Windhoek, 2021, is besloten om de GKv te royeren als lid, omdat de eerder genomen besluiten gehandhaafd werden door GS Goes (2020) en deze niet in overeenstemming waren met de statuten van de ICRC.

 

Contactadres:

Corresponding Secretary of the International Conference of Reformed Churches (ICRC)
c/o Rev. Dr. James Visscher
e-mail: visscher.james5@gmail.com
Zie ook de ICRC website: http://www.icrconline.com/